Monday, 2 February 2009

Kirjallisuus

Adorno, Theodor W.
2006 Esteettinen teoria. ( Alkuperäinen: Ästhetische Theorie 1970 ). Suom. Arto Kuorikoski. Tampere: Vastapaino.

Adorno, Theodor W.
2006 Negative Dialectics. ( Alkuperäinen: Negative Dialektik 1966 ). Transl. E.B. Ashton. Lontoo: Routledge.

Adorno, Theodor W.
2008 The Culture Industry. ( Alkuperäinen: Gesemmelte Schriften 1972 ). Edit. J.M. Bernstein. Lontoo: Routledge.

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max
2008 Valistuksen dialektiikka. ( Alkuperäinen: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente 1944 ). Suom. Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino.

Horkheimer, Max
2008 Välineellisen järjen kritiikki. ( Alkuperäinen: Eclipse of Reason 1947 ). Suom. Olli-Pekka Moisio & Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino.

Bellah, Robert N.
1970 Beyond Belief. New York: Harper & Row.

Benjamin, Walter
1969 Illuminations. ( Alkuperäinen: 1955 ). Translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books

Benjamin, Walter
2008 The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media. Toim. Michael W. Jennings, Brigid Doherty ja Thomas Y. Leving. Harvard University Press.

Deleuze, Gilles & Guattari, Felix
2007 Anti-Oidipus. ( Alkuperäinen: Capitalisme et schizophrénie. L'anti-Oedipe 1972 ). Suom. Tapani Kilpeläinen. Helsinki: Tutkijaliitto.

Freud, Sigmund
2002 Civilization and Its Discontents. ( Alkuperäinen: Des Unbehagen in der Kultur 1930 ). Translated by David McLintock. London: Penguin Books.

Geertz, Clifford
1983 Local Knowledge. USA: Basic Books.

Gramsci, Antonio
1981 Brev från fängelset. ( Alkuperäinen: Quaderni del carcere 1947 ). Översättning: Carl-Göran Ekerwald. Tukholma: Ruin.

Gramsci, Antonio
1992 Prison Notebooks. ( Alkuperäinen: Quaderni del carcere 1947 ). Edit. Joseph A. Buttigieg. New York: Columbia University Press.

Grotowski, Jerzy
2006 Kohti köyhää teatteria. ( Alkuperäinen: Teksty z lat 1965-1969 ). Suomennos: Martti Puukko. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Halbwachs, Maurice
1992 On Collective Memory. Toim. Lewis A. Coser. Chicago: The University of Chicago Press.

Kuorikoski, Arto
2004 Toiseuden elementtejä. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.

Kropotkin, Pjotr
2009 Kapinahenki. Toimittanut ja suomentanut: Juha Kulmala. Turku: Savukeidas.

Lehtovuori, Panu
2005 Conflict and Experience. Espoo: Centre for Urban and Regional Studies Publications.

Lévi-Strauss, Claude
1978 Myth and Meaning. Oxon: Routledge.

Lévi-Strauss, Claude
1966 The Savage Mind. ( Alkuperäinen: 1962 ). Chicago: The University of Chicago Press.

Lévi-Strauss, Claude
2004 Rotu, historia ja kulttuuri. ( Alkuperäinen: Race et historie 1952, Race et culture 1970 ). Suom. Jussi Träskilä. Helsinki: Gaudeamus.

Lévi-Strauss, Claude
2009 Tropiikin kasvot. ( Alkuperäinen: Tristes Tropiques 1955 ) Suomentanut: Ville Keynäs. Helsinki: Loki-Kirjat.

Strugatsky, Arkady & Boris
2007 Roadside Picnic. ( Alkuperäinen: 1977 ). London: Gollancz.

Tarkovski, Andrei
1979 Stalker. Moskova: Mosfilm.

Turner, Victor
1974 Dramas, Fields, and Metaphors. New York: Cornell University Press.

Turner, Victor & Bruner, Edward
1986 The Anthropology of Experience. Chicago: University of Illinois Press.

White, Richard
1995 The Organic Machine. New York: Hill and Wang.

No comments: